چطور، بهتر زندگی کنم؟

گذشته‌ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر،
با اعتماد، زمان حالت را بگذران،
و بدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه‌ای انداز،
شک‌هایت را باور نکن،
و هیچگاه به باورهایت شک نکن.

زندگی شگفت انگیز است، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی!!