دنیا جای خطرناکی برای زندگی است!
نه به خاطر مردمان شرور!!
بلکه به خاطرکسانی که شرارت‌ها را می‌بینند و کاری در مورد آن انجام نمی‌دهند
!!!

انشتین