هندویی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا میزند...
هندو به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد اما عقرب تلاش کرد تا نیشش بزند
!
با این وجود مرد هنوز تلاش می‌کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد و عقرب همچنان سعی می‌کرد او را نیش بزند!!
مردی در آن نزدیکی به او گفت: چرا از نجات عقربی که مدام نیش می‌زند دست نمی‌کشی؟!!!
هندو گفت: عقرب به اقتضای طبیعتش نیش می‌زند. طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن!!!!


چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم؟!!!!!