روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند که ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد!
یکی از آنها سریع کفش ورزشی‌اش را از کوله‌پشتی بیرون آورد و پوشید!!
دیگری گفت بی‌جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی‌تواند از شیر سریع‌تر بدود!!!
مرد اول به دومی گفت: قرار نیست از شیر سریع‌‍تر بدوم!!!! کافیست از تو سریع‌تر بدوم!!!!!
و اینگونه شد که شاخه‌ای از علم مدیریت بنام مدیریت بحران شکل گرفت
!!!!!!