مراقب قلب‌ها باشیم

وقتی تنهاییم، دنبال دوست می‌گردیم

پیدایش که کردیم، دنبال عیب‌هایش می‌گردیم

وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می‌گردیم

و همچنان تنها می‌مانیم

هیچ چیز آسان‌تر از قلب نمی‌شکند

ژان پل سارتر