از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه اصولی بنا نهادی؟

فرمود بر چهار اصل:
 
دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد پس آرام شدم.
  
دانستم كه خدا مرا می‌بیند پس حیا كردم.
 
دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی‌دهد پس تلاش كردم.

دانستم كه پایان كارم مرگ است پس محیا شدم.