تخیل مهم‌تر از دانش است. علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

سخت‌ترین کار در دنیا درک [فلسفهٔ] مالیات بر درآمد است

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکرکردن نیست

به آینده نمی‌اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید

خدا، شیر یا خط؟ نمی‌کند

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست.

همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما، تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود.

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند.

از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم

دوچیز بی‌پایان هستند: اول «منظومه شمسی»، دوم «نادانی بشر»، در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

من نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم با یک‌دیگر خواهند جنگید، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود