صبح هنگام که از خواب بیدار می‌شیم، دو تا انتخاب داریم.
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم!!!!!!!
یا بیدار شیم و رویاهامون رو دنبال كنیم.
انتخاب با شماست...