زن و شوهر جوانی که تازه ازدواج کرده بودند، برای تبرک و گرفتن نصیحتی از شیوانا نزد او رفتند.

شیوانا به حرمت زوج جوان از جا برخاست و آنها را کنار خود نشاند و از مرد پرسید: تو چقدر همسرت را دوست داری!؟
مرد جوان لبخندی زد و گفت: تا سرحد مرگ او را می‌پرستم! و تا ابد هم اینچنین خواهم بود!
شیوانا از زن پرسید: تو چطور! به همسرت تا چه اندازه علاقه داری!؟
زن شرمناک تبسمی‌کرد و گفت: من هم تا سرحد مرگ دوستش دارم و تا زمان مرگ از او جدا نخواهم شد و هرگز از این احساسم نسبت به او کاسته نخواهد شد.
شیوانا تبسمی‌کرد و گفت: بدانید که در طول زندگی زناشویی شما لحظاتی رخ می‌دهند که از یکدیگر تا سرحد مرگ متنفر خواهید شد و هیچ نشانه‌ای از علاقه در دل خود پیدا نخواهید کرد.
در آن لحظات حتی حاضر نخواهید بود که یک لحظه چهره همدیگر را ببینید.
اما در آن لحظات عجله نکنید و بگذارید ابرهای ناپایدار نفرت از آسمان عشق شما پراکنده شوند و دوباره خورشید محبت بر کانون گرمتان پرتو‌افکنی کند.
در این ایام به فکر جدایی نیافتید و بدانید که  "تاسرحد مرگ متنفر بودن" تاوانی است که برای  "تا سرحد مرگ دوست داشتن" می‌پردازید.
عشق و نفرت دو انتهای آونگ زندگی هستند که اگر زیاد به کرانه‌ها بچسبید، این هر دو احساس را در زندگی تجربه خواهید کرد.
سعی کنید همیشه حالت تعادل را حفظ کنید و تا لحظه مرگ لحظه‌ای از هم جدا نشوید.