ما آمده‌ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم. نه به هر قیمتی زندگی کنیم.
عشق را که با عقل مخلوط می‌کنی ... چه معجون تهوع‌آوری می‌توان ساخت!
ما همیشه صدا‌های بلند را می‌شنویم، پر رنگ‌ها را می‌بینیم، سخت‌ها را می‌خواهیم ... غافل از اینکه خوب‌ها آسان می‌آیند، بی‌رنگ می‌مانند و بی‌صدا می‌روند.
اگر تمامی ابرهای آسمان ببارند، گل‌های قالی نخواهند شکفت و این قانون زیر پا ماندن است.
باید گاهی وقت‌ها سكوت كنیم. شاید خداوند هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
دوستی همان كهنه شرابیست كه هرچه بماند مستی آن بیشتر می‌شود.
مجنون را به محاکمه بردند، گفتند توبه کن. گفت: خدایا عاشقم عاشق‌ترم کن.