از نظر گاندی هفت مورد، بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند.

و اما موارد:
ثروت، بدون زحمت
لذت، بدون وجدان
دانش، بدون شخصیت
تجارت، بدون اخلاق
علم، بدون انسانیت
عبادت، بدون ایثار
سیاست، بدون
شرافت