هر بامداد آهویی از خواب برمی‌خیزد و می‌داند که از سریع‌ترین شیر باید سریع‌تر بدود
وگرنه کشته خواهد شد.

هر بامداد شیری از خواب برمی‌خیزد و می‌داند که از سریع‌ترین آهو باید سریع‌تر بدود
وگرنه از گرسنگی خواهد مرد.

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر، آفتاب که برمی‌آید آماده دویدن باش.