هر عمل بزرگ از فکر بزرگ سرچشمه می گیرد.
نیکی و سود خویش را در زیان دیگر کسان مخواه.
آن چه را که می‌شنوید با عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آن گاه بپذیرید.
نیک می‌دانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل برآید و بی‌پاسخ بماند.
طوری کار کنید که انگار نیازی به پول ندارید طوری عشق بورزید انگار که هرگز آزرده خاطر نشده‌اید طوری برقصید که انگار هیچکس شما را نمی‌بیند طوری آواز بخوانید که انگار هیچکس صدای شما را نمی‌شنود و بالاخره طوری زندگی کنید که انگار زمین بهشت است.

البته این آخری رو مطمئن نیستم ولی خوب از هر کی که هست قشنگ گفته!