روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند.
ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد.
یكی از آنها سریع كفش ورزشی‌اش را از كوله پشتی بیرون آورد و پوشید.
دیگری گفت بی‌جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی‌تواند از شیر سریعتر بدود.
مرد اول به دومی گفت: قرار نیست از شیر سریع‌تر بدوم. كافیست از تو سریعتر بدوم.