یه مرد ۸۰ ساله میره برای چك آپ. دكتر ازش در مورد وضعیت فعلیش می‌پرسه و پیرمرد با غرور جواب می‌ده:
هیچوقت به این خوبی نبودم. تازگیا با یه دختر ۲۵ ساله ازدواج كردم و حالا باردار شده و كم كم داره موقع زایمانش می‌رسه، نظرت چیه دكتر؟!

دكتر چند لحظه فكر می‌كنه و می‌گه: خب بذار یه داستان برات تعریف كنم. من یه نفر رو می‌شناسم كه شكارچی ماهریه.
اون هیچوقت تابستونا رو برای شكار كردن از دست نمی‌ده. یه روز كه می‌خواسته بره شكار از بس عجله داشته اشتباهی چترش رو به جای تفنگش بر می‌داره و میره توی جنگل!
همینطور كه می‌رفته جلو یهو از پشت درخت‌ها یه پلنگ وحشی ظاهر می‌شه و می‌آد به طرفش شكارچی چتر رو می‌گیره به طرف پلنگ و نشونه می‌گیره و ….. بنگ! پلنگ كشته می‌شه و می‌افته روی زمین!!!

پیرمرد با حیرت می‌گه: این امكان نداره! حتما یه نفر دیگه پلنگ رو با تیر زده!
دكتر یه لبخند می‌زنه و می‌گه: دقیقا منظور منم همین بود !!!

 هیچوقت در مورد چیزی كه مطمئن نیستی نتیجه كار خودته، ادعا نداشته نباش!!!