برای کشف اقیانوس‌های جدید باید شهامت ترک ساحل‌های آرام خود را داشت، این جهان، جهان تغییر است، نه تقدیر.

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگیم را یکی از اجدادم!

دیگر بس است! راهم را خود انتخاب خواهم کرد.

دکتر علی شریعتی