افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست می‌دهند هرگز موفق نمی‌شوند.

زندگی دقیقاً به ما آن چیزی را می‌دهد که به دنبالش هستیم.

افرادی که از ریسک کردن می‌ترسند به جایی نمی‌رسند.