باد می‌وزد...!

می‌توانی در مقابلش دیوار بسازی!!

می‌توانی آسیاب بادی هم بسازی!!!

تصمیم با تو است!!!!